Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Υπογραφή Συνεργασίας Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου και ΣΕΒ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος
Περισσότερα
Επανέναρξη λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών από 25.05.2020 και εξής
Περισσότερα
Απόφαση καθορισμού επιπλέον μαθημάτων για τη λήψη Πανεπιστημιακού διπλώματος από τους φοιτητές ΤΕΙ
Περισσότερα
Εγκρίθηκε το Πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα
Περισσότερα
Διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας με βάση το σύστημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Περισσότερα
Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Υποβολή αιτήσεων για βεβαιώσεις και πιστοποιητικά μέσω Ηλεκτρονικής Γραμματείας
Περισσότερα
Λειτουργία Γραμματείας
Περισσότερα
Κύκλος Σπουδών 1: Ενεργειακά Συστήματα
Περισσότερα
Κύκλος Σπουδών 2: Σήματα, Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
Περισσότερα
Κύκλος Σπουδών 3: Ηλεκτρονική, Υπολογιστές και Συστήματα
Περισσότερα
Κύκλος Σπουδών 4: Πληροφορική
Περισσότερα

Το Τμήμα

Το Τμήμα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανήκει στη Σχολή Μηχανικών με έδρα την Πάτρα. Ιδρύθηκε τον Μάιο 2019 με το άρθρο 46 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019) και αποτελεί τη συνένωση των πρώην Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το οποίο καταργήθηκε με τον ίδιο νόμο.

Σκοπός του Τμήματος είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Ειδικότερα, το Τμήμα θεραπεύει την επιστήμη και την τεχνολογία των Ενεργειακών Συστημάτων, των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, των Σημάτων, των Τηλεπικοινωνιών, των Δικτύων, της Ηλεκτρονικής, των Υπολογιστών, των Συστημάτων, το Λογισμικού και της Πληροφορικής, σε όλους τους τομείς εφαρμογής τους. Για την επίτευξη των σκοπών αυτών, το Τμήμα προσφέρει τρείς (3) κύκλους σπουδών:

  • Στον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακές σπουδές) προσφέρεται ένα μοντέρνο Πρόγραμμα Σπουδών διάρκειας δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι εγκεκριμένο με την αριθμό 30724/Ζ1/03.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ 1052/Β/27.03.2020). Το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στην καλλιέργεια εκπαιδευτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων στους φοιτητές που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας. Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει βασική εκπαίδευση διάρκειας έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων και τέσσερις (4) εξειδικεύσεις (κύκλοι σπουδών) διάρκειας τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων, οι οποίες είναι:
  • Στον δεύτερο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές σπουδές ειδίκευσης), το Τμήμα προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών», το οποίο έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων για την αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους εθνικούς /περιφερειακούς τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις – οργανισμούς. Επίσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση και εφαρμογή της επιχειρηματικότητας και ανοικτής καινοτομίας.
  • Στον τρίτο κύκλο σπουδών (διδακτορικές σπουδές), το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά και επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από το Τμήμα είτε αποκλειστικά είτε ευρύτερα, σύμφωνα με την αντίληψη διεπιστημονικότητας που διέπει τη σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα.

Τα μέλη ΔΕΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος έχουν έντονη ερευνητική δραστηριότητα υλοποιώντας ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα μέσα από θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια.