Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Αντιστοίχιση του Τμήματος ΗΜΜΥ ΠΑ.ΠΕΛ. με τμήμα Πολυτεχνείου – Απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων Μηχανικού στους αποφοίτους
Περισσότερα
2η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ «Σύγχρονες Εφαρμογές Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» – Υποβολή αιτήσεων μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 2024
Περισσότερα
Τελετή καθομολόγησης αποφοίτων – 28η Ιουνίου
Περισσότερα
Προγράμματα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024 (3η έκδοση)
Περισσότερα
Βίντεο παρουσίασης του Τμήματος ΗΜΜΥ (ΠΑ.ΠΕΛ.)
Περισσότερα
Integrated Master από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Περισσότερα

Το Τμήμα

Το Τμήμα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανήκει στη Σχολή Μηχανικών με έδρα την Πάτρα και ιδρύθηκε τον Μάιο 2019 με το άρθρο 46 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019).

Αποστολή

Αποστολή του Τμήματος είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και η καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων στους φοιτητές, με στόχο τη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και του Μηχανικού Υπολογιστών. Για την επίτευξη της αποστολής του το Τμήμα προσφέρει τρεις (3) κύκλους σπουδών:

 • Προπτυχιακές σπουδές, διάρκειας δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων
 • Μεταπτυχιακές σπουδές, διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων
 • Διδακτορικές σπουδές

Προπτυχιακές Σπουδές

Στον πρώτο κύκλο σπουδών το Τμήμα προσφέρει ένα μοντέρνο Πρόγραμμα Σπουδών διάρκειας δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο είναι συμβατό με τα διεθνή πρότυπα και ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας αλλά και στις εξελίξεις των επιστημών της Ενέργειας, των Επικοινωνιών, των Υπολογιστών και της Πληροφορικής. Το πρόγραμμα σπουδών είναι ισορροπημένο ως προς το θεωρητικό και το εργαστηριακό σκέλος και αποσκοπεί στην καλλιέργεια εκπαιδευτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων στους φοιτητές που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασίας στο επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών.

Το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει βασική εκπαίδευση διάρκειας έξι (6) εξαμήνων και τέσσερις (4) εξειδικεύσεις (κατευθύνσεις), διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, οι οποίες είναι:

Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών εστιάζει στους ακόλουθους γενικούς άξονες:

 • Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με έμφαση στην μελέτη και ανάλυση ηλεκτρικών δικτύων στην μόνιμη και μεταβατική κατάσταση, στον σχεδιασμό και την μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής, μέσης και υψηλής τάσης καθώς και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας με έμφαση στην μελέτη της λειτουργίας των ηλεκτρικών μηχανών στη μόνιμη και μεταβατική κατάσταση καθώς και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος.
 • Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών με έμφαση στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην υποστήριξη σταθερών και ασύρματων δικτύων με στόχο την επιτυχή ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία των σύγχρονων πληροφοριακών περιβαλλόντων (υποδομές, επικοινωνιακές υπηρεσίες, εφαρμογές περιεχομένου, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας).
 • Υλικού και Υπολογιστικών Συστημάτων, με έμφαση στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση υπολογιστικών συστημάτων, περιφερειακών Η/Υ, ενσωματωμένων συστημάτων, σύνθετων συστημάτων αισθητήρων καθώς και στον σχεδιασμό και προγραμματισμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.
 • Επιστήμης των Υπολογιστών, με έμφαση στις θεωρητικές και αλγοριθμικές αρχές του υπολογισμού, στον προγραμματισμό και στη διαχείριση της πληροφορίας.
 • Τεχνολογιών του Λογισμικού με έμφαση στην ανάλυση, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων λογισμικού.
 • Πληροφοριακών Συστημάτων, με έμφαση στην ανάλυση απαιτήσεων, καθώς και στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση συστημάτων, με στόχο την υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης της πληροφορίας και διοίκησης σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού / επιχείρησης.

ΗΜΜΥ – Αναλυτική Παρουσίαση Τμήματος

Δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 2987/τ.Β’/08.07.2021) η απόφαση (78075/Ζ1/30.06.2021) του υφυπουργού Παιδείας κ. Αγγ. Συρίγου για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου  τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που λειτουργεί στην Πάτρα. Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στον δεύτερο κύκλο σπουδών το Τμήμα προσφέρει τα παρακάτω δυο (2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) : 

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο  «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων για την αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση σε STEM και στις επιχειρήσεις/οργανισμούς. Επίσης, δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια εγκάρσιων δεξιοτήτων, που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την ανοικτή καινοτομία.

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Σύγχρονες Εφαρμογές Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας» έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων σε γνωστικά αντικείμενα που αφορούν στις σύγχρονες τεχνολογίες: των μικροδικτύων και της διασύνδεσης αυτών με ισχυρά δίκτυα, της  εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια και των ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων.

Διδακτορικές Σπουδές

Στον τρίτο κύκλο σπουδών το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών, σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά και επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από το Τμήμα, σύμφωνα με την αντίληψη διεπιστημονικότητας που διέπει τη σύγχρονη ερευνητική δραστηριότητα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περισσότεροι από σαράντα (40) διδακτορικοί φοιτητές.

Μεταδιδακτορική Έρευνα

Το Τμήμα εφαρμόζει το πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και απασχολεί μεταδιδάκτορες (post doc) ερευνητές.

Έρευνα και Καινοτομία

Το Τμήμα δραστηριοποιείται έντονα στην έρευνα και την καινοτομία και συμμετέχει ενεργά σε συνεργασίες σε εθνικό επίπεδο (εθνικά έργα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας, του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας και του ιδιωτικού τομέα) και σε διεθνές επίπεδο (Horizon 2020, Erasmus+ κλπ) σε αντικείμενα που αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα και υπηρεσίες, στην επεξεργασία δεδομένων μεγάλου όγκου, στις νεφοϋπολογιστικές υποδομές, στα δίκτυα επόμενης γενιάς, στην μηχανική μάθηση, στα κατανεμημένα συστήματα, στην μικροηλεκτρονική, κλπ. Το τμήμα διαθέτει εννέα (9) θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια.

Ευρωπαϊκή και Διεθνής Προοπτική

Το Τμήμα καταβάλλει ιδιαίτερη προσπάθεια για να εγγυηθεί την ευρωπαϊκή / διεθνή επιστημονική ή / και επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων, μέσω της υιοθέτησης των ECTS, της συμμετοχής σε ανταλλαγές ERASMUS+, της συμμετοχής σε ακαδημαϊκές και ερευνητικές ανταλλαγές μέσω διμερών συμφωνιών με χώρες που υπερέχουν σε σπουδές μηχανικού. Ενθαρρύνει φοιτητές και διδάσκοντες να συμμετέχουν ενεργά στις ανταλλαγές του ERASMUS+, στο πλαίσιο συμφωνιών μάθησης και κατάρτισης.

Προσωπικό

Το Τμήμα έχει τριάντα ένα (31) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) έναν (1) ομότιμο καθηγητή, και έξι (6) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ως μόνιμο διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό. Απασχολεί επίσης με προσωρινή σύμβαση πέντε (5) διδάσκοντες με διδακτορικό δίπλωμα και δεκαπέντε (15) υπότροφους ενισχυτικής διδασκαλίας. Η γραμματεία είναι πλήρως στελεχωμένη με τέσσερις (4) υπαλλήλους. Σύνολο προσωπικού: 62 άτομα.

Υποδομές

Το Τμήμα φιλοξενείται σε ένα μεγάλο campus και έχει  επάρκεια χώρων και εγκαταστάσεων. Ο εργαστηριακός εξοπλισμός του ανανεώνεται τακτικά, δημιουργώντας ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον. Στο Τμήμα επίσης λειτουργούν:

 • Δανειστική βιβλιοθήκη.
 • Εργαστήρια για την πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών.
 • Ασύρματη πρόσβαση σε όλους τους χώρους του Τμήματος.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του Τμήματός μας.